پروژه‌ها

مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا از زمان تاسیس در سال 1389 بیش از 120 پروژه کوچک و بزرگ

در زمینه های طراحی و معماری، شهرسازی، گردشگری، پژوهشی و اجتماعی، مدیریت و IT و … به انجام رسانده است.