کارشناسان شرکت

  • نام و نام خانوادگی                           تخصص

  • مرتضی سهیلی پور…………………………..کارشناس عمران
  • زیبا زارعی……………………………………..کارشناس ارشد مدیریت تحول
  • سجاد سهیلی پور……………………………کارشناس منابع طبیعی،کارشناس ارشد جامعه شناسی
  • فرهاد سلطانیان……………………………..کارشناس عمران
  • محسن زارعی………………………………..کارشناس معماری
  • مرضیه قاسمی………………………………کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
  • سمیرا زکایی…………………………………کارشناس ارشد معماری
  • محدثه طراوت………………………………..کارشناس ارشد طراحی شهری
  • مریم یوسفیان جری………………………..کارشناس ارشد معماری
  • شیوا رنگرز……………………………………کارشناس ارشد برنامه ریزی
  • مهسا حبیبی…………………………………کارشناس ارشد طراحی شهری
  • مریم قاسمی عقابی………………………کارشناس معماری
  • منیره محمدی………………………………..کارشناس ارشد معماری
  • محمد ریحانی فر…………………………….کارشناس ارشد معماری
  • هومان اسدی………………………………..کارشناس ارشد معماری
  • اسماعیل دهقان…………………………….کارشناس تاسیسات