تدوین بسته ها سرمایه گذاری

تدوین بسته ها سرمایه گذاری

شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر سین

طرح جامع گردشگری، شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری شهر گلپایگان

ارزیابی مالی و اقتصادی هتل 5 ستاره خرم آباد

ارزیابی مالی و اقتصادی هتل 5 ستاره کاراکال سنندج

ارزیابی اقتصادی مجموعه گردشگری خورشید اردهال

ارزیابی اقتصادی بازارچه صنایع دستی خورشید اردهال

ارزیابی اقتصادی کمپینگ اردستان

ارزیابی اقتصادی مهمان پذیر اصفهان

ارزیابی اقتصادی مجموعه اقامتی-پذیرایی-تفریحی شرق سده لنجان

ارزیابی اقتصادی هتل سنتی خانه تاریخی ساعت چی