مطالعات پایه طرح جامع گردشگری دهکده گردشگری رحمت آباد

mmmmm

 • شرح پروژه

شهرستان لنجان به دلیل داشتن پتانسیل های قوی گردشگری و خصوصا وجود رودخانه زاینده رود , دارای پتانسیل مناسبی است ؛ و با برنامه ریزی و ایجاد دهکده گردشگری در آن به اهداف بهره برداری از این جاذبه ها و توسعه پایدار در این منطقه خواهد رسید. احداث دهکده گردشگری رحمت آباد در راستای همین اهداف به تصویب رسیده ؛ که گزارش طرح جامع آن بر اساس شرح خدمات طرح جامع مناطق نمونه گردشگری تهیه شده توسط سازمان میراث فرهنگی , صنایع دستی و گردشگری , در ادامه آمده است. لازم به ذکر است این دهکده گردشگری در شهرستان لنجان , باغ بهادران , روستای رحمت آباد استقرار یافته و مساحت این دهکده به وسعت حدود 33 هکتار می باشد.

 • شرح خدمات شرکت در این پروژه:
 1. انجام مطالعات طرح جامع دهکده مطالعات شناخت محدوده طرح شامل: مطالعات وضعیت اجتماعی و فرهنگی محدوده مطالعات وضعیت اقتصادی محدوده و مطالعات کابدی و فضایی
 2. مطالعات نمونه های مشابه داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه
 3. مطالعه اسناد و طرح های فرادست مرتبط با موضوع
 4. بررسی وضعیت صنعت گردشگری در محدوده
 5. تحلیل و ارزیابی وضع موجود به روش SWOT
 6. تدوین اهداف کلان , خط مشی ها و سیاست های کلان راهبردی
 7. ارائه طرح ساختاری برای محدوده
 8. تعیین نظام اولویت بندی اجرایی و برنامه ریزی زمانی و عملیاتی
 9. برآورد میزان نیاز های زیر ساختی دهکده گردشگری
 10. تعریف نظام مدیریت و حفظ و نگهداری دهکده
 • انجام مطالعات ارزیابی اقتصادی (با استفاده از نرم افزار Comfar3)
 1. برآورد سرمایه گذاری ثابت
 2. برآورد کل سرمایه مورد نیاز طرح
 3. تعیین منابع تامین مالی طرح
 4. تحلیل درآمدها و هزینه های طرح
 5. تعیین عملکرد سود و زیان طرح
 • کارفرما:
 • شرکت زاینده رود امید سپاهان
 • زمان انجام پروژه:
 • سال 1391
 • 5       31            2