طرح پژوهشی بررسی انسان شناسانه هویت ملی و فرهنگی مردم قشم

hhh

  • شرح پروژه

با توجه به اهمیت مسئله هویت در سرزمین ایران و شرایط خاص و پر اهمیت جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی جزیره قشم، این طرح پژوهشی توسط مشاور انجام گردید. در این پژوهش تلاش گردید هویت مردم جزیره در خط سیر تاریخی و همچنین تحولات معاصر هویتی آنان در ارتباط با هویت ملی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به پیچیدگی، ابعاد، اهمیت و حساسیت موضوع مورد پژوهش، جهت دستیابی به داده­های دقیق و قابل استناد، از طیف وسیع روش­های پژوهش در علوم اجتماعی بهره گرفته شد که شامل پیمایش و تحلیل آماری، مطالعات اسنادی و کتابخانه­ای، مصاحبه، مشاهده، مشاهده مشارکتی و … می­گردد. سپس داده­های این بررسی­ها، در ارتباط با یکدیگر قرار گرفتند تا آگاهی دقیقی نسبت به وضعیت فرهنگی و هویتی مردم جزیره از گذشته تا حال و جهت حرکت احتمالی آن در آینده با توجه به شرایط موجود حاصل گردد، سپس نقد، آسیب شناسی و بررسی نقاط ضعف، قوت، فرصت­ها و تهدیدهای موجود در ارتباط با مسئله هویت در اجتماع مردم جزیره قشم انجام شد.

  • شرح خدمات شرکت در این پروژه:

خدمات ارائه شده در این طرح با توجه به پژوهشی بودن آن  بر اساس شرح خدمات هر پژوهش  علمی دیگری انجام گردید و در نهایت به ارائه  جزئیات و طرح کلی “ایجاد شهر فرهنگ قشم” منتهی شده است.

  • کارفرما:
  • سازمان منطقه آزاد قشم
  • زمان انجام پروژه:
  • سال 1392
  • 025 1883974 1411196479_xfb1901m