طرح جامع مجموعه تفریحی – گردشگری غرب سده لنجان

 

شرح پروژه:
 مجموعه گردشگری سده لنجان مطابق تصويب نامه شماره 23115/ت42396 هـ مورخ 88/2/6؛ تعیین و تصویب گردید و در سال 1394 از طرف شهرداری سده لنجان با رویکرد توسعه صنعت گردشگری در منطقه به منظور اشتغال­زایی و درآمدزایی از این مسیر برای مطالعه و تهیه طرح به مشاور واگذار گردید. مشاور در نخستین مرحله برای این مجموعه با عنوان مجموعه گردشگری شهر سده لنجان موافقت اصولی به شماره 195/123/942 مورخ 94/2/29 را اخذ و در مراحل بعدی مطالعات طرح جامع را شروع و به انجام رسانید.

 

کارفرما: شهرداری شهر سده لنجان

زمان انجام پروژه:سال 1394

گالری تصاویر