نگرش سنجی پرسنل سازمان نظام مهندسی اصفهان

 2

  • شرح پروژه

نیروی انسانی مهمترین پشتوانه و خشت تشکیل دهنده سازمان­ها می­باشد. اگر سازمان­ها را به مثابه یک سیستم مکانیکی فرض کنیم، نیروی انسانی چرخ­دنده­های این سیستم را تشکیل می­دهد که با سایر چرخ­دنده­های اطراف خود ارتباط طولی و یا عرضی دارد و از سوی دیگر تمام چرخ­دنده­ها، مستقیم یا غیرمستقیم با یکدیگر در ارتباط هستند نیروی انسانی در هر بخش سازمان از شرایط موجود تأثیر پذیرفته و وضعیت نیروی انسانی در آن بخش نیز می­تواند بر شرایط آن تأثیر عمیقی داشته باشد همین مسئله سنجش دیدگاه­های نیروی انسانی را در مدیریت هر سازمانی حائز اهمیت می­کند.  بر همین اساس این طرح پژوهشی که توسط مشاور به انجام رسیده است بر آن است تا با توجه به وضعیت و شرایط سازمانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، نسبت به سنجش وضعیت رضایت شغلی و شاخص­های سازمانی کارکنان این سازمان اقدام کند. این پژوهش یک پژوهش آماری و عام است و وضعیت و کلیت جامعه آماری کارکنان (و نه وضعیت تک تک آنان به شکل خاص) بررسی می­شود.

  • شرح خدمات شرکت در این پروژه:

تئوری ها و مفاهیم مرتبط

تحلیل داده هاي کمي

تکنیک پرسش گری

پایایي پرسشنامه

بررسی جامعه آماری و داده های خام

بررسي و تحلیل نتایج پیمایش

ابزارها و روش تحلیل

بررسی نتایج دسته های موضوعی

مقایسه نتایج دسته های موضوعی

تجزیه و تحلیل نتایج با توجه به مشخصات جامعه آماری

بررسی های کیفی

پیشنهادات و راهکارها

  • کارفرما:
  • سازمان نظام مهندسی
  • زمان  انجام پروژه:سال 1392ff