همکاران پروژه

            
پرویز چوبینه……………………کارشناس ارشد نقشه برداری، طراحی هندسی، ترافیک
سحر امینی……………………..دکترای محیط زیست (مدیریت آلودگی)
امیرحسین شفیعیون……………..دکتری سازه
داریوش باستانی…………………کارشناس ارشد معماری
مریم قاسمی عقابی……………….کارشناس معماری
زهرا بنکدار…………………….کارشناس ارشد متالورژی
علی دانشمند……………………کارشناس ارشد مکانیک
مجید خیرمند……………………کارشناسارشد برق
سعید کریمی……………………کارشناس ارشد سازه
محدثه طراوت…………………..کارشناس ارشد طراحی شهری
حمید ریحانی فر…………………کارشناس ارشد معماری
اسماعیل دهقان…………………کارشناس تاسیسات
هاجر کرمی پور………………….کارشناس ارشد مکانیک
شیوا پوریان……………………گرافیست
هدا حسین رضا…………………گرافیست
آروین بهشتی…………………..شبکه و IT