همکاران پروژه

نام و نام خانوادگی                   تخصص
حسین سهیلی پور……………….دکتری برق
فرید احمدی……………………کارشناسی ارشد طراحی منظر
سحر امینی……………………..کارشناس منابع طبیعی،کارشناس ارشد اقلیم شناسی
عادل کبیری…………………….کارشناس ارشد معماری
مهدی راست قلم………………..دکتری جغرافیا،برنامه ریزی روستایی
احمدرضا مولایی…………………دکتری مدیریت بازرگانی
مرجان صالح پور…………………کارشناس ارشد معماری
حمید ریحانی فر…………………کارشناس ارشد معماری
سعید کریمی……………………کارشناس ارشد سازه
آروین بهشتی…………………..شبکه و IT
هدا حسین رضا…………………گرافیست