کارشناسان شرکت

  • نام و نام خانوادگی                           تخصص

  • مرتضی سهیلی پور…………………………..کارشناس عمران
  • زیبا زارعی…………………………………کارشناس ارشد مدیریت شهری
  • سجاد سهیلی پور……………………………کارشناس منابع طبیعی،کارشناس ارشد جامعه شناسی
  • فرهاد سلطانیان……………………………..کارشناس عمران
  • محسن زارعی……………………………….کارشناس معماری
  • مرضیه قاسمی………………………………کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
  • سمیرا ذکایی………………………………..کارشناس ارشد معماری
  • محدثه طراوت………………………………کارشناس ارشد طراحی شهری
  • مریم یوسفیان جری………………………….کارشناس ارشد طراحی شهری
  • شیوا رنگرز…………………………………کارشناس ارشد برنامه ریزی
  • مهسا حبیبی…………………………………کارشناس ارشد طراحی شهری
  • مریم قاسمی عقابی…………………………..کارشناس معماری
  • منیره محمدی……………………………….کارشناس ارشد معماری
  • ابولفضل عطا الهی…………………….. کارشناس ارشد راه و ساختمان
  • هومان اسدی………………………………..کارشناس ارشد معماری
  • اسماعیل دهقان……………………………..کارشناس تاسیسات