همکاران پروژه

نام و نام خانوادگی                      تخصص
پرویز چوبینه……………………کارشناس ارشد نقشه برداری، طراحی هندسی، ترافیک
سحر امینی………………………کارشناس منابع طبیعی،کارشناس ارشد اقلیم شناسی
مریم یوسفیان…………………..کارشناس ارشد طراحی شهری
امیرحسین شفیعیون…………….دکتری سازه
علی دانشمند……………………کارشناس ارشد مکانیک
مجید خیرمند…………………..کارشناسارشد برق
سعید کریمی…………………..کارشناس ارشد سازه
محدثه طراوت………………….کارشناس ارشد طراحی شهری
حمید ریحانی فر………………..کارشناس ارشد معماری
اسماعیل دهقان…………………کارشناس تاسیسات
هاجر کرمی پور…………………کارشناس ارشد مکانیک
آروین بهشتی………………….شبکه و IT
هدا حسین رضا………………..گرافیست