کارشناسان شرکت

  • نام و نام خانوادگی                           تخصص

  • زیبا زارعی……………………………….کارشناس ارشد مدیریت شهری

  • مرتضی سهیلی پور………………………..کارشناس عمران

  • سجاد سهیلی پور…………………………کارشناس منابع طبیعی،کارشناس ارشد جامعه شناسی

  • مجید رسولی……………………………..کارشناس ارشد مدیریت مالی

  • فرهاد سلطانیان…………………………..کارشناس عمران

  • مهدی راست قلم…………………………دکترای جغرافیا وعلوم برنامه ریزی (روستایی)

  • محسن زارعی…………………………….کارشناس معماری

  • سمیرا ذکایی……………………………..کارشناس ارشد معماری

  • مهسا حبیبی………………………………کارشناس ارشد طراحی شهری

  • مهریار ذکایی……………………………..کارشناس ارشد معماری

  • عطیه حجازی ……………………………..کارشناس ارشد طراحی شهری

  • فروغ علی کمک……………………………دکترای طراحی و برنامه ریزی شهری

  • هومان اسدی…………………………….کارشناس ارشد معماری

  • مرضیه قاسمی……………………………کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

  • منیره محمدی…………………………….کارشناس ارشد معماری

  • شیدا رنگرز……………………………..کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

  • مریم یوسفیان…………………………..کارشناس ارشد طراحی شهری