کارشناسان شرکت

  • نام و نام خانوادگی                           تخصص

  • زیبا زارعی…………………………………کارشناس ارشد مدیریت شهری
  • مرتضی سهیلی پور…………………………..کارشناس عمران
  • سجاد سهیلی پور……………………………کارشناس منابع طبیعی،کارشناس ارشد جامعه شناسی
  • مجید رسولی…………………………………کارشناس ارشد مدیریت مالی
  • فرهاد سلطانیان……………………………..کارشناس عمران
  • مهدی راست قلم……………………………….دکترای جغرافیا، برنامه ریزی شهری و روستایی
  • محسن زارعی……………………………….کارشناس معماری
  • سمیرا ذکایی………………………………..کارشناس ارشد معماری
  • مهسا حبیبی…………………………………کارشناس ارشد طراحی شهری
  • مریم قاسمی عقابی…………………………..کارشناس معماری
  • مهریار ذکایی…………………………..کارشناس ارشد معماری
  • زهرا بنکدار…………………………..کارشناس ارشد متالورژی
  • هومان اسدی………………………………..کارشناس ارشد معماری
  • مرضیه قاسمی………………………………..کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
  • منیره محمدی……………………………….کارشناس ارشد معماری
  • شیدا رنگرز………………………………..کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری