آیین رونمایی از طرح جامع امکان سنجی، معرفی و طراحی فرصت های سرمایه گذاری شهر باغبادران(حریم و محدوده شهر)

آیین رونمایی از طرح جامع امکان سنجی، معرفی و طراحی فرصت های سرمایه گذاری شهر باغبادران(حریم و محدوده شهر)

03

باتوجه به قابلیت­ های شهر باغبادران در زمینه گردشگری و مراجعه سرمایه گذاران علاقمند به مبحث سرمایه گذاری صنعت گردشگری، شهرداری باغبادران شناسایی و تهیه فرصتهای سرمایه گذاری حریم و محدوده شهر را مورخ 95/10/10 به مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا واگذار نمود، در همین راستا با هدف ساماندهی حوزه گردشگری، جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی در راستای ایجاد خدمات بیشتر و ایجاد درآمد پایدار از راه فرصت‌های سرمایه ‌گذاری در حوزه گردشگری شهرداری به سمت کسب درآمدهای پایدار شهری نیاز مطالعات جامع شـــنــاســایــی و مــعــرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری احساس گردید که پس از انجام کار کارشناسی مورخ  95/6/16 آیین رونمایی از این طرح با حضور مقامات استانی و شهرستانی صورت پذیرفت و از خانم زیبا زارعی به عنوان مدیر طرح و نماینده مشاور قدردانی گردید.

در این آیین رونمایی شهردار باغبادران با تأکید بر قابلیت‌ و پتانسیل‌های ارزشمند طبیعی و جغرافیایی که در این شهر وجود دارد اقبال و رویکرد مردم از سراسر کشور برای حضور در این شهر با هدف بهره‌مندی و استفاده از قابلیت‌های طبیعی و ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و تاریخی شهر باغبادران را نوید داد.

شهردار باغبادران این طرح را هدایت برنامه‌ریزی شده سرمایه گذاری بخش گردشگری در شهر باغبادران و ارائه پیشنهادات علمی و اجرایی به بخش خصوصی با معرفی حدود 40 فرصت سرمایه گذاری دانست و تصریح کرد: در این راستا بمنظور اجتناب از سردرگمی متقاضیان سرمایه گذاری، در طرح حاضر به ارائه راهکارهای علمی شهرداری باغبادران در راستای نحوه مدیریت سرمایه گذاری پرداخته شده است.

 

new11