لیست پروژه ها و نوع فعالیت ها

لیست پروژه ها و نوع فعالیت ها

خلاصه رزومه پروژه های شرکت مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا و نوع فعالیت های مرتبط با هر پروژه به صورت خلاصه در فایل ارائه شده قابل مشاهده میباشد.

یکی از ویژگی های این مجموعه تنوع خدمات و ارائه پکیج های کامل در هر پروژه است که با توجه به نیازسنجی از کارفرما و تشکیل اتاق های فکر با حضور متخصصین و نخبگان برای هر پروژه داده ها گردآوری و نتایج مطلوب و مورد رضایت کارفرمایان محترم ارائه می شود.

خلاصه رزومه مبنا