مرحله اول و دوم آماده‌سازی صنایع کارگاهی شهر زاینده‌رود

7-2- phahne-980706_001

 

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

مساحت طرح: 64 هکتار

موضوع : آماده سازی اراضی

 

طرح فاز یک و دو ( طراحی و آماده‌سازی) شهرک صنایع کارگاهی شهر زاینده‌رود است که با هدف مهیا نموده زمین جهت خارج کردن صنایع مزاحم شهری از محدوده شهر و استقرار آن در محل مشخص به‌منظور کاهش اثرات زیست‌محیطی و منظری تدوین شده است.  و اداره راه و شهرسازی استان محدوده 64 هکتاری واقع در شمال شهر زاینده‌رود را به‌منظور احداث شهرک کارگاهی جهت استقرار این صنایع تعیین نموده است. طرح فوق در تاریخ 18/4/98 در کمیته بررسی طرح های آماده سازی طرح و تصویب گردیده است.