شهر فرهنگ قشم (مقاله مردم شناسی)

شهر فرهنگ قشم (مقاله مردم شناسی)

شهر فرهنگ قشم زمینه ساز همبستگی و اعتلای فرهنگی

کنگره بین المللیعلوم مهندسی و توسعه شهری پایدار

دانمارک – کپنهاگ

شهریور 1397

منیره محمدی : کارشناس ارشد معماری، مهندسین مشوار نقش و اندیشه مبنا

سجاد سهیلی پور : کارشناس ارشد علوم اجتماعی -مردم شناسی، مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا

13