مرحله اول و دوم آمادهسازی اراضی مجموعه مسکن مهر و فرهنگیان باغبادران

05-karbari arazi_001

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

موقعیت: شهرستان لنجان ، شهر باغبادران

مساحت :40 هکتار

کاربری: پهنه مسکونی با تامین خدمات

ایجاد فضاهای سکونتی باکیفیت، پیش نیاز هر مجتمع زیستی محسوب می‌گردد. توسعه‌هایی که جهت شکلگیری سکونتگاه‌ها انجام

می‌گیرد زمانی می‌توانند موفق باشند و به هدف غایی خود که دستیابی به کیفیت بالای زندگی است، دست یابند که از ابتدا طرح

درستی برایشان تهیه‌شده و توسعه بر مبنای آن انجام و همسو با آن پیش رود.

طرح آماده‌سازی اراضی مسکن مهر و فرهنگیان باغبادران، مانند دیگر طرح‌های آمادهسازی شامل مجموعه عملیات لازم برای مهیا

نمودن زمین جهت احداث مسکن و تأسیسات لازم مربوط به قانون زمین شهری و آیین‌نامه‌های اجرایی آن است. اراضی موردمطالعه،

مشابه دیگر طرحهای آماده‌سازی در پاسخگویی به تقاضای اسکان و اقامت مورد بررسی و سپس طراحی قرار گرفت. این در حالی است که موقعیت استقرار آن در محدوده شهر باغبادران ضرورتها و الزاماتی را به طرح وارد می‌کند تا بیشترین پیوند را در ارتباط با

عناصر پیرامونی آن و همراستایی با اهداف و جایگاه محدوده در طرحهای فرادست داشته باشد.

طرح حاضر فاز یک و دو (طراحی و آمادهسازی) قسمتی از اراضی مسکونی مجموعه مسکن مهر و فرهنگیان است که باهدف استقرار پلاکهای مسکونی در شهر باغبادران تدوین شده است. محدوده طرح حاضر به عنوان یک ناحیه شهری در طرح فرادست خود پیش بینی شده است از این رو در طرح مذکور در مرحله اول این محدوده به عنوان یک ناحیه شهری به ارائه خدمات ناحیه‌ای می‌پردازد و در مرحله بعدی به عنوان جزیی از تقسیمات سیاسی شهر باغبادران عمل می‌کند.

ab01 ab02 ab03 ab04 ab05 ab06