تصویب 6 طرح مرحله اول و دوم آماده سازی (مسکونی، کارگاه مشاغل شهری و گردشگری)

تصویب 6 طرح مرحله اول و دوم آماده سازی (مسکونی، کارگاه مشاغل شهری و گردشگری)

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

آماده سازی زمین در حقیقت شهرسازی اجرایی است، یعنی آن‌چه در طرح های جامع و تفصیلی برای شهر و شهرنشینان اندیشیده و تدوین شده است، باید در آماده سازی زمین به مرحله اجرا در آید.

آماده سازی زمین برای سکونت، از سال ۱۳۶۴ به عنوان فعالیتی جدید، در روند برنامه ریزی شهری در ایران معمول شد. اما ماده ۴۱ آیین نامه زمین شهری مصوب ۶۶ آن را قانونی کرد. از این سال به بعد در پروژه‌های زمین و مسکن، آماده ساختن زمین باید طبق طرحی مشخص انجام می‌گرفت. این کار به عنوان فعالیتی رسمی، تعریف شده و در دستور کار وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی فعلی) قرار گرفت.

آماده سازی زمین ، تنها اجرای طرح های جامع و تفصیلی نیست، بلکه آمیزه ای است از قواعد تدوین شده پیشین و دیگر عواملی که از لحاظ برنامه ریزی شهری ، معماری و مهندسی ساختمان برای مناسب تر شدن محیط مسکونی،کارگاهی، گردشگری و … ضرورت دارد. در این کار توجه به ویژگی های اقلیمی و معیشتی، هم چنین خصوصیات زمین نقش اساسی دارند. مشاور نقش و اندیشه مبنا شش طرح آماده سازی با رویکردهای متنوع را از سال 1396 الی 1399 در دستور کار داشته و مصوب نموده است:

عنوان طرحمساحت(هکتار)تاریخ شروعتصویب
مجموعه گردشگری غرب سده لنجان381396/11/241397
سایت صنایع کارگاهی شهر زاینده رود601397/09/081398
سایت مسکونی شهر باغبادران401397/09/081398
سایت مسکونی شهر تیران17.11398/06/111399
سایت مسکونی شهر گلپایگان671398/06/111399
سایت مسکونی شهر کاشان301398/06/11