جشن پایان سال کاری 1399 و دهمین سالگرد تاسیس مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا

جشن پایان سال کاری 1399 و دهمین سالگرد تاسیس مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا

جشن پایان سال کاری 1399 و دهمین سالگرد تاسیس مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا در تاریخ 1399/12/28 با حضور همه اعضای شرکت برگزار گردید