مرکز برزن سوم فولادشهر

مرکز برزن سوم فولادشهر

کارفرما: شرکت عمران شهر جدید فولادشهر

موقعیت: شهر جدید فولادشهر

به طور کلی افراد برای گذران اوقات فراغت و احساس آرامش، سرزندگی و پویایی، تفریح و هیجان و دیدن و دیده شدن از پارک ها استفاده می کنند، بر همین اساس در طراحی استفاده از فرم های طبیعی زمین و استفاده از آب و پوشش گیاهی چشم نواز در سایت می تواند موثر باشد.

اصولا پارکها مجموعه ای از فضاهای سخت و فضاهای سبز می باشند که هر یک بعنوان مکمل دیگری عمل می کند. بطورکلی فضاهای سخت شامل مبلمان ، عناصر معماری، کف سازیها و غیره بوده و تابعی از ویژگی های و اصول معماری پارک می باشد که بایستی دقیقاً در مراحل طراحی پارک به آنها توجه شده و براساس نوع عملکرد آنها مقادیر مناسب آن برآورد گردد.

در طراحی مرکز برزن سوم تمرکز بر روی طراحی فضاهای باز شهری با رویکرد های متنوع و استفاده بهینه از فضای سبز به دلیل عدم وجود آب کافی می باشد. در این طراحی برای سکانس بندی ها موضوعات مختلفی پیشنهاد شده تا در عین متنوع بودن با یکدیگر ارتباط داشته و مکمل همدیگر باشند. همچنین پیشنهادات کاربری های هر سکانس متناسب با موضوع آن در نظر گرفته شده است.

طراحی مرکز برزن با توجه به شیب زمین و مسیر حرکت آب های سطحی و ارتباطات شرقی-غربی و شمالی- جنوبی و اتصال بین هر سکانس با سکانس دیگر در طراحی لحاظ شده است. از نظر هندسه، طراحی بصورت خطی طراحی شده چون شهر فولادشهر طراحی شعاعی و خطی دارد و همچنین فرم مرکز برزن با فرم خطی همخوانی بیشتری دارد. در طراحی بصورت ترکیبی از طراحی منظم و منحنی استفاده شده که هم نظم بیشتری دارد و هم از نظر اجرا سهولت بیشتری دارد. در مکان های که رویداد خاصی اتفاق می افتد فرم هندسی متفاوت می شود. همچنین کلیت طرح بین دو کوشک شکل گرفته که این اتفاقات بین یک مبدا و مقصد مشخص ایجاد می شود.

کاربری های پیشنهادی در مرکز برزن سوم فولاد شهر مطابق با طرح تفصیلی پیشنهادی می باشد همچنین در قسمت میانه که در غالب فضای سبز و پارک پیشنهاد شده است فعالیت هایی متناسب با کاربری های اطراف و فرهنگ مردم و افراد استفاده کننده پیشنهاد شده است برزن سوم در 4 سکانس تقسیم شده که هر سکانس موضوع ویژه خود و فعالیت های مرتبط به خود را دارد.

• سکانس یک: سکانس فرهنگ، به دلیل وجود موزه نسخ خطی در این بلوک که مرتبط با هویت و فرهنگ فولادشهر می باشد به این عنوان نامگذاری شده است.

• سکانس دوم: سکانس رشد و خلاقیت، در این قسمت برای رسیدن به علم و دانش نیاز به رشد و خلاقیت کودک و نوجوانان است که کاربری ها متناسب با آن در نظر گرفته شد است.

• سکانس سوم: سکانس علم و دانش، به دلیل وجود دانشگاه در این بلوک کاربری ها و عنوان ها متناسب با علم و دانش در نظر گرفته شده است.

• سکانس چهارم: سکانس آرامش و خیال، نام گذاری در این بلوک چون از نظر ارتفاعی بالاتر میباشد و بعد از رشد و علم و دانش نیاز به آرامش و خیال می باشد که زمینه ساز این است که تلاش ها به ثمر نشسته باشد.