پارک ساحلی درچه

پارک ساحلی درچه

کارفرما: شهرداری درچه

مشاور: مهندسین مشاورنقش و اندیشه مبنا

مساحت: دو هکتار

سال: 1400

توسعه و گسترش فضای سبز با توجه به گسترش روزافـزون جمعیـت و ساخت‌وسازهای شـهری و نیـاز ضروری انسان‌ها به فضای سبز برای ایجاد تعادل اجتماعی، جسمانی و روحی، امری مهم و حیاتی بـه شـعار می‌آید. در کشوری مثل ایران که بیشتر مناطق آن در کمربند خشک جهان واقع شده، شهرها برای مقابله با آلودگی‌های صوتی و هوا، همچنین کاهش استرس‌های محیطی بیشتر از هر نقطه دیگری به فضای سبز نیاز دارند. فضای سبز به‌عنوان جزئی از بافت شهرها و بخشی از خدمات شهری ضرورت یافته و نمی‌تـوان آن را جدا از نیازهای جامعه شهری دانست، ازاین‌رو فضای سبز بایـد ازنظر کمـی و کیفـی متناسـب بـا حجـم فیزیکی شهر، نیازهای جامعه و با توجه به شرایط اکولوژیکی شهر و روند گسترش آتـی آن توسـعه یابـد تـا بتواند به‌عنوان فضای سبز فعال بازدهی زیست‌محیطی مستمری داشته باشد.

برای مشاهده انیمیشن طرح پارک ساحلی درچه به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://aparat.com/v/dNt6y