تهیه طرح جامع گردشگری و فرصت های سرمایه گذاری شهر باغبادران

تهیه طرح جامع گردشگری و فرصت های سرمایه گذاری شهر باغبادران

در این سند جهت معرفی فرصت­ های سرمایه ­گذاری شهر باغبادران به مفاهيم نظري، مباحث وضع موجود و نتايج تحليلي مبتني بر اصول تحليل ­هاي استراتژيک و کمي پرداخته شده و کليات دست­اوردها، مأموريت، چشم­ انداز، ارزشهاي برنامه، اهداف و رئوس برنامه­ هاي عملیاتی ذکر می­ گردد.

نقطة عطف طرح “شناسایی فرصت­های سرمایه­ گذاری محدوده و حریم شهر باغبادران” بخشی است که به طرح ريزي استخوانبندي کالبدي، سازمان فضائي و مديريت فرآيندي توسعة اين بخش در ابعاد و موضوعات مختلف در سطح راهبردي، ساختاري و عملياتي مي­پردازد.

مطالعات تعيين کننده استخوانبندي کالبدي، سازمان فضائي و مديريت فضا (انسان، مکان و فعاليت) در زمينة گردشگري شهر است. در واقع شناسائي استعدادهاي کالبدي و قابليت­ هاي فضائي ـ مکاني، پاية برنامه ­ريزي واقع بينانه در فرآيند توسعة اين بخش به حساب آمده و مداخلات توسعه­گرانه را بر واقعيات جغرافيائي و مزيت­هاي نسبي مکاني استوار مي­نمايد. اين نوع طرح­ريزي توسعه براي دستيابي به بنيادهاي واقعي تصميم ­سازي در تشخيص مناسبترين نوع توزيع جغرافيايي فعاليت‌ها بويژه در عرصه گردشگري عمومی با توجه به منابع طبيعي، فرهنگي، تاريخي و انساني، اتخاذ رويکردي آمايشي را اجتناب ­ناپذير مي­نمايد.

هدف از اين سند که رويکردي آمايشي اتخاذ نموده است، دستيابي به شناختي جامع و تکميلي جهت طرح ­ريزي کارآمد و مبتني بر قابليت­ها، استعدادها و واقعيت ­هاي فضائي ـ مکاني گردشگری در محدوده و حریم شهر باغبادران است و مهمترين دست­اوردهاي اين مطالعات عبارتند از: ناحيه بندي، شناسايي محور ـ کانون­ های گردشگری، تعیین مدار گردشگري باغبادران، مکان­ گزینی و امکان­ سنجی حدود 40 فرصت سرمایه­ گذاری با رویکرد تاریخی، فرهنگی، تفریحی، درمانی و گردشگری که در نهایت بصورت پکیج­ های سرمایه ­گذاری در اختیار سرمایه ­گذاران قرار گرفته است.