سرمایه گذاری، بن سازه توسعه آتی

سرمایه گذاری، بن سازه توسعه آتی

سرمایه ­گذاری کلید واژه­ای چند بعدی است که ابعاد مختلفی را پوشش می­دهد. اما رویکرد مورد نظر در توسعه شهری و روستایی مهمترین بعد آن است. برای قوام یک ساختار هدفمند و کارا در توسعه بستر سرمایه­ گذاری با تاکید بر پروژه ­های شهری و روستایی، استقرار مدیریت یکپارچه و کارآمد در تبیین، تغییر و اصلاح عوامل موثر درونی و بیرونی برای سرمایه ­گذاری، بیش از پیش مورد نیاز می­باشد. در چند سال اخیر و فراخور مقیاس دانش و تجربه سرمایه گذاری، تلاش ­هایی در راستای توسعه شهری و روستایی با کاربست مدل ­های سرمایه­ گذاری، صورت پذیرفته اما دستاوردهای آن همچنان ناکافی است.

باتوجه به ماهیت فرابخشی سرمایه­ گذاری، بایسته است تا هم­آیی و نقش آفرینی بازیگران اصلی و همچنین اعضای سازمان مدیریت سرمایه گذاری، بصورت منسجم و در یک راستا برای تحقق حکمروایی مشارکتی حرکت نمایند. توسعه سرمایه­ گذاری در پروژه­ های متفاوت به ادراک و انگاره مخاطبان خارج از آن ارتباط دارد. به بیانی دیگر توسعه سرمایه­ گذاری، برون زا است. در این راستا با اصلاح و تقویت سازمان مدیریت سرمایه در بازارهای داخلی و خارجی و رونق تقاضا، تمایل برای سرمایه ­گذاری در این صنعت افزایش خواهدیافت. ولیکن لازم است تا با اتخاذ رویکردی انبساطی و جاذب، نسبت به تسهیل سرمایه­ گذاری با دو هدف تامین زیرساخت و تأسیسات (سخت افزاری) و همچنین ملزومات زیربنایی و روبنایی(نرم افزاری) مقصد سرمایه پذیر اقدام شود.

جهت دستیابی به یک مقصد سرمایه پذیر در سطح ملی و بین المللی، حضور پر رنگ و تأثیرگذار بخش خصوصی الزامی می­باشد.

امید است با قوام هرچه بیشتر سازمان مدیریت سرمایه و با حضور مسولانه و هدفمند کلیه ارکان مستقیم و غیرمستقیم آن از یک طرف و تدوین اقدامات برنامه محور و عملیاتی از طرف دیگر، زمینه تنوع فرصت های سرمایه­ گذاری و امکان باز توزیع مجدد ثروت از طریق مشارکت مردمی محقق شده و با همت صاحبان تصمیم، زمینه فراخوانی محتوی توسعه پایدار فراهم آید.