سرمایه گذاری، گامهای زمینه ساز، گامهای اجرای

سرمایه گذاری، گامهای زمینه ساز، گامهای اجرای

سرمایه و سرمایه ­گذاری از ضروریات مدیریت هدفمند شهر است. امروزه راهبری سرمایه­ گذاری در تامین نیازمندیهای زیربنایی و روبنایی در جغرافیای هدف، به عنوان یک ابزار قدرتمند در دست مدیران شهری تلقی می گردد. جهت شناسایی و تدوین فرصتهای سرمایه ­گذاری در یک محدوده جغرافیایی (مثلا یک شهر) نیاز به شناسایی همه جانبه آن است. این شناخت باید در دو مرز درونی و بیرونی صورت پذیرد. سرمایه و سرمایه گذار هوشمند است، لذا باید یک فرصت سرمایه گذاری پیشنهادی، دارای بالاترین ضریب امکان پذیری و با توجه به شرایط متغیر، در بازه زمانی مناسب محقق گردد. بطور کلی این فرایند شامل چهار گام زمینه ساز و ده گام اجرایی است.

ده گام اجرایی تبیین فرصتهای سرمایه گذاری

  1. شناخت کامل شهر بر اساس کلیه اسناد و ابزارهای رسمی، معتبر  و مصوب
  2. تبیین نقش و آینده نگری شهر با تاکید بر ظرفیتها و قابلیتها
  3. شناسایی بازارهای اثرگذار و اثر پذیر بر شهر (کانونهای گردشگرفرست و گردشگر پذیر رقیب)
  4. شناسایی موقعیتها و تشخیص تاسیسات مناسب با کارکرد، مقیاس و ظرفیت مناسب
  5. شناسایی و تحلیل موقعیتهای مکانی مناسب جهت بارگذاری (مالکیت، دسترسی، وسعت و…)
  6. تهیه جدول فرصتهای سرمایه گذاری پیشنهادی و تایید آنها (مکانمند، غیر مکانمند و شناور)
  7. تهیه شناسنامه فنی و اقتصادی، محاسبات الزامی و تعیین مدل های سرمایه گذاری و مشارکت
  8. رتبه بندی فرصتهای شناسایی شده بر اساس شاخصهای گوناگون
  9. تهیه طرحهای سه بعدی و انیمیشن از فرصتهای منتخب
  10. تهیه بسته سرمایه گذاری (مجوز بی نام) از گزینه های منتخب و جذب سرمایه گذار