طرح باز آفرینی نجف آباد موفق به اخذ مصوبه ستاد باز آفرینی شهرستان نجف آباد شد.

طرح باز آفرینی نجف آباد موفق به اخذ مصوبه ستاد باز آفرینی شهرستان نجف آباد شد.

طرح بازآفرینی شهر نجف آباد با کاربست مصوبه بازنگری و اصلاح شیوه نامه محدوده ها و محلات هدف بهسازی 1400 تهیه و موفق به اخذ مصوبه ستاد بازآفرینی شهرستان نجف آباد در تاریخ 25/2/1402 شده است. نجف آباد اولین شهر استان اصفهان است که سطح دوم مطالعات بازآفرینی (بر اساس شیوه ­نامه 1400) در آن صورت پذیرفته است. همسویی با طراحهای فرادست، رعایت برنامه جامع اقدام مشترک دستگاه ها، توانمندسازی جوامع محلی و پیشنهاد هجده پروژه­های محرک توسعه و با نقش کاهش ناکارآمدی بر اساس ماهیت محلات هدف (مرکزی، امیرآباد و صالح آباد) و همچنین برنامه های محله هدف نصیر از دستاوردهای این طرح بازآفرینی می­باشد. این طرح در جلسه مورخ 1/11/1402 در حضور جناب آقای دکتر لقمانی (رئیس اداره بازآفرینی – اداره کل راه و شهرسازی استن اصفهان) ارائه گردید. طرح بازآفرینی شهر نجف آباد با کاربست مصوبه بازنگری و اصلاح شیوه نامه محدوده ها و محلات هدف بهسازی 1400 تهیه و موفق به اخذ مصوبه ستاد بازآفرینی شهرستان نجف آباد در تاریخ 25/2/1402 شده است. نجف آباد اولین شهر استان اصفهان است که سطح دوم مطالعات بازآفرینی (بر اساس شیوه­نامه 1400) در آن صورت پذیرفته است. همسویی با طراحهای فرادست، رعایت برنامه جامع اقدام مشترک دستگاه ها، توانمندسازی جوامع محلی و پیشنهاد هجده پروژه­های محرک توسعه و با نقش کاهش ناکارآمدی بر اساس ماهیت محلات هدف (مرکزی، امیرآباد و صالح آباد) و همچنین برنامه های محله هدف نصیر از دستاوردهای این طرح بازآفرینی می­باشد. این طرح در جلسه مورخ 1/11/1402 در حضور جناب آقای دکتر لقمانی (رئیس اداره بازآفرینی – اداره کل راه و شهرسازی استن اصفهان) ارائه گردید.