سند فرصتهای سرمایه گذاری در صحن شورای اسلامی شاهین شهر

سند فرصتهای سرمایه گذاری در صحن شورای اسلامی شاهین شهر

در تلاشی قریب به یکسال 32 فرصت سرمایه­گذاری در شاهین شهر شناسایی و سند جامع آن در صحن علنی شورای اسلامی شاهین شهر با حضور رئیس محترم شورا، شهردار محترم شاهین شهر و سایر اعضا شورای شهر در تاریخ 19/1/1403 به مدت سه ساعت ارائه گشت.

شرکت مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا با رعایت کلیه پارامترهای تخصصی، فرایند شناسایی، ارزیابی اقتصادی و اولویت­بندی 32 فرصت سرمایه گذاری در محدوده و حریم شاهین شهر را به انجام رسانید. این فرصتها در شش حوزه تجارت و خدمات، فرهنگ و هنر، مسکونی، تفریح و فراغت، مدیریت شهری هوشمند و بهداشت و درمان گروه بندی شده و دارای دو فرصت غیرمکانمند است. این فرصتها ضمن تامین نیازهای شهروندان و شهر، دارای توجیه پذیر اقتصادی بوده و واجد مدلهای مختلف مشارکت طبق ضوابط و قوانین رایج می باشند. قطعا سندهای جامع سرمایه گذاری به عنوان ابزاری مهم در جذب و راهبری سرمایه شناخته می شوند که مدیران شهری باید با استفاده از آن زمینه مشارکت مردم را در سطوح مختلف فراهم سازند.