شناسایی و سنجش عوامل موثر بر تمایل سرمایه گذاران به مشارکت مدنی در طرح های گردشگری محور

شناسایی و سنجش عوامل موثر بر تمایل سرمایه گذاران به مشارکت مدنی در طرح های گردشگری محور

از مهم ترین مسائل و موانع توسعه سرمایه گذاری و جلب مشارکت بخش خصوصی در تمامی فعالیت های اقتصادی ابهام، عدم شفافیت سیاست های اقتصادی و اجتماعی و ناکارآمدی بروکراسی اداری است. در این پژوهش به شناسایی و سنجش عوامل اثرگذار بر تمایل سرمایه گذاری به مشارکت مدنی در ایجاد و توسعه پروژه های شهری به ویژه پروژه های گردشگری شهرگلپایگان به عنوان یک شهر مقصد گردشگری پرداخته شده است. اهداف پژوهش شناسایی, تبیین و سنجش و اولویت بندی شاخص ها و عوامل اقتصادی, اجتماعی – فرهنگی و سازمانی (نهادی) موثر بر مشارکت مدنی در شهر گلپایگان بوده است.این پژوهش بنیادی در دو گام اصلی صورت گرفته که از لحاظ هدف جزء پژوهش های اکتشافی و به روش ترکیبی (آمیخته)انجام شده است. گردآوری اطلاعات و داده های پژوهش از طریق مطالعه کتابخانه ای و میدانی (پیمایشی) با پرسش نامه، دردو مرحله صورت گرفته است. نتایج گام نخست نشان می دهد مشارکت مدنی در یک ساختار سه گانه اقتصادی، اجتماعی و سازمانی قابل تبیین می باشد. این ساختار دارای سه بعد و پانزده مولفه است. بعد اقتصادی دارای شش مولفه. بعد اجتماعی- فرهنگی دارای چهار مولفه و بعد سازمانی دارای پنج مولفه می باشد. نتایج گام دوم پژوهش بر اساس تحلیل نقشه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم پانزده مولفه مورد توافق جامعه خبرگان در تکنیک تامین محتوا؛ عوامل”همگامی با نرخ تورم” “بهره مندی از ضریب نقدپذیری بالا”ء “تعریف جایگاه و شآن مدنی”، “وجود شفافیت فرایند ” و”ضریب پایین ریسک سرمایه گذاری” جز متغیرهای ورودی بوده و به عنوان پیشران های کلیدی در رهیافت مشارکت مدنیدارای بیشترین شدت خالص اثرگذاری مستقیم هستند.

این مقاله توسط تیم پژوهشی شرکت مهندسین مشاور نقش واندیشه مبنا در سال 1402 و منطبق بر ماهیت پژوهشی و فیلد تخصصی این شرکت در زمینه فرصتهای سرمایه گذاری تهیه و در همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری تبریز1402  ارائه، چاپ و هم اکنون از طریق لینک زیر در دسترس علاقه مندان می باشد.

زیبا  زارعی:  دانشجوی دکترای شهرسازی دانشکاه آزاد اصفهان

مجید رسولی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد دهاقان

مهدی راست قلم: دکتری جغرافیا و بر نامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان