سوم تیرماه روز جهانی زنان مهندس مبارک

سوم تیرماه روز جهانی زنان مهندس مبارک

هم اکنون جمعیت دنیا برابر هشت میلیارد و یکصد و هفده میلیون نفر است. نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند. زنانی توانمند، تحصیلکرده و اثرگذار…

زنان ایرانی در عرصه هایی همچون مهندسی، پزشکی، ادبیات، هنر، ورزش و… بر چکاد ایستاده اند.

روز “جهانی زنان مهندس” بر تمامی زنانی که بصورت مستقیم و غیر مستقیم در بخشهای مختلف مهندسی فعال اند، گرامی باد.