شناسایی و سنجش عوامل موثر بر تمایل سرمایه گذاران به مشارکت مدنی در طرح های گردشگری محور

شناسایی و سنجش عوامل موثر بر تمایل سرمایه گذاران به مشارکت مدنی در طرح های گردشگری محور

از مهم ترین مسائل و موانع توسعه سرمایه گذاری و جلب مشارکت بخش خصوصی در تمامی فعالیت های اقتصادی ابهام، عدم شفافیت سیاست های اقتصادی و اجتماعی و ناکارآمدی بروکراسی اداری است. در این پژوهش به شناسایی و سنجش عوامل اثرگذار بر تمایل سرمایه گذاری به مشارکت مدنی در ایجاد و توسعه پروژه های شهری به ویژه پروژه های گردشگری شهرگلپایگان به عنوان یک شهر مقصد گردشگری پرداخته شده است. اهداف پژوهش شناسایی, تبیین و سنجش و اولویت بندی شاخص ها و عوامل اقتصادی, اجتماعی – فرهنگی و سازمانی (نهادی) موثر بر مشارکت مدنی در شهر گلپایگان بوده است.این پژوهش بنیادی در دو گام اصلی صورت گرفته که از لحاظ هدف جزء پژوهش های اکتشافی و به روش ترکیبی (آمیخته)انجام شده است. گردآوری اطلاعات و داده های پژوهش از طریق مطالعه کتابخانه ای و میدانی (پیمایشی) با پرسش نامه، دردو مرحله صورت گرفته است. نتایج گام نخست نشان می دهد مشارکت مدنی در یک ساختار سه گانه اقتصادی، اجتماعی و سازمانی قابل تبیین می باشد. این ساختار دارای سه بعد و پانزده مولفه است. بعد اقتصادی دارای شش مولفه. بعد اجتماعی- فرهنگی دارای چهار مولفه و بعد سازمانی دارای پنج مولفه می باشد. نتایج گام دوم پژوهش بر اساس تحلیل نقشه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم پانزده مولفه مورد توافق جامعه خبرگان در تکنیک تامین محتوا؛ عوامل”همگامی با نرخ تورم” “بهره مندی از ضریب نقدپذیری بالا”ء “تعریف جایگاه و شآن مدنی”، “وجود شفافیت فرایند ” و”ضریب پایین ریسک سرمایه گذاری” جز متغیرهای ورودی بوده و به عنوان پیشران های کلیدی در رهیافت مشارکت مدنیدارای بیشترین شدت خالص اثرگذاری مستقیم هستند.

این مقاله توسط تیم پژوهشی شرکت مهندسین مشاور نقش واندیشه مبنا در سال 1402 و منطبق بر ماهیت پژوهشی و فیلد تخصصی این شرکت در زمینه فرصتهای سرمایه گذاری تهیه و در همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری تبریز1402  ارائه، چاپ و هم اکنون از طریق لینک زیر در دسترس علاقه مندان می باشد.

زیبا  زارعی:  دانشجوی دکترای شهرسازی دانشکاه آزاد اصفهان

مجید رسولی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد دهاقان

مهدی راست قلم: دکتری جغرافیا و بر نامه ریزی روستایی دانشگاه اصفهان

سرمایه گذاری، گامهای زمینه ساز، گامهای اجرای

سرمایه گذاری، گامهای زمینه ساز، گامهای اجرای

سرمایه و سرمایه ­گذاری از ضروریات مدیریت هدفمند شهر است. امروزه راهبری سرمایه­ گذاری در تامین نیازمندیهای زیربنایی و روبنایی در جغرافیای هدف، به عنوان یک ابزار قدرتمند در دست مدیران شهری تلقی می گردد. جهت شناسایی و تدوین فرصتهای سرمایه ­گذاری در یک محدوده جغرافیایی (مثلا یک شهر) نیاز به شناسایی همه جانبه آن است. این شناخت باید در دو مرز درونی و بیرونی صورت پذیرد. سرمایه و سرمایه گذار هوشمند است، لذا باید یک فرصت سرمایه گذاری پیشنهادی، دارای بالاترین ضریب امکان پذیری و با توجه به شرایط متغیر، در بازه زمانی مناسب محقق گردد. بطور کلی این فرایند شامل چهار گام زمینه ساز و ده گام اجرایی است.

ده گام اجرایی تبیین فرصتهای سرمایه گذاری

 1. شناخت کامل شهر بر اساس کلیه اسناد و ابزارهای رسمی، معتبر  و مصوب
 2. تبیین نقش و آینده نگری شهر با تاکید بر ظرفیتها و قابلیتها
 3. شناسایی بازارهای اثرگذار و اثر پذیر بر شهر (کانونهای گردشگرفرست و گردشگر پذیر رقیب)
 4. شناسایی موقعیتها و تشخیص تاسیسات مناسب با کارکرد، مقیاس و ظرفیت مناسب
 5. شناسایی و تحلیل موقعیتهای مکانی مناسب جهت بارگذاری (مالکیت، دسترسی، وسعت و…)
 6. تهیه جدول فرصتهای سرمایه گذاری پیشنهادی و تایید آنها (مکانمند، غیر مکانمند و شناور)
 7. تهیه شناسنامه فنی و اقتصادی، محاسبات الزامی و تعیین مدل های سرمایه گذاری و مشارکت
 8. رتبه بندی فرصتهای شناسایی شده بر اساس شاخصهای گوناگون
 9. تهیه طرحهای سه بعدی و انیمیشن از فرصتهای منتخب
 10. تهیه بسته سرمایه گذاری (مجوز بی نام) از گزینه های منتخب و جذب سرمایه گذار 
سرمایه گذاری، بن سازه توسعه آتی

سرمایه گذاری، بن سازه توسعه آتی

سرمایه ­گذاری کلید واژه­ای چند بعدی است که ابعاد مختلفی را پوشش می­دهد. اما رویکرد مورد نظر در توسعه شهری و روستایی مهمترین بعد آن است. برای قوام یک ساختار هدفمند و کارا در توسعه بستر سرمایه­ گذاری با تاکید بر پروژه ­های شهری و روستایی، استقرار مدیریت یکپارچه و کارآمد در تبیین، تغییر و اصلاح عوامل موثر درونی و بیرونی برای سرمایه ­گذاری، بیش از پیش مورد نیاز می­باشد. در چند سال اخیر و فراخور مقیاس دانش و تجربه سرمایه گذاری، تلاش ­هایی در راستای توسعه شهری و روستایی با کاربست مدل ­های سرمایه­ گذاری، صورت پذیرفته اما دستاوردهای آن همچنان ناکافی است.

باتوجه به ماهیت فرابخشی سرمایه­ گذاری، بایسته است تا هم­آیی و نقش آفرینی بازیگران اصلی و همچنین اعضای سازمان مدیریت سرمایه گذاری، بصورت منسجم و در یک راستا برای تحقق حکمروایی مشارکتی حرکت نمایند. توسعه سرمایه­ گذاری در پروژه­ های متفاوت به ادراک و انگاره مخاطبان خارج از آن ارتباط دارد. به بیانی دیگر توسعه سرمایه­ گذاری، برون زا است. در این راستا با اصلاح و تقویت سازمان مدیریت سرمایه در بازارهای داخلی و خارجی و رونق تقاضا، تمایل برای سرمایه ­گذاری در این صنعت افزایش خواهدیافت. ولیکن لازم است تا با اتخاذ رویکردی انبساطی و جاذب، نسبت به تسهیل سرمایه­ گذاری با دو هدف تامین زیرساخت و تأسیسات (سخت افزاری) و همچنین ملزومات زیربنایی و روبنایی(نرم افزاری) مقصد سرمایه پذیر اقدام شود.

جهت دستیابی به یک مقصد سرمایه پذیر در سطح ملی و بین المللی، حضور پر رنگ و تأثیرگذار بخش خصوصی الزامی می­باشد.

امید است با قوام هرچه بیشتر سازمان مدیریت سرمایه و با حضور مسولانه و هدفمند کلیه ارکان مستقیم و غیرمستقیم آن از یک طرف و تدوین اقدامات برنامه محور و عملیاتی از طرف دیگر، زمینه تنوع فرصت های سرمایه­ گذاری و امکان باز توزیع مجدد ثروت از طریق مشارکت مردمی محقق شده و با همت صاحبان تصمیم، زمینه فراخوانی محتوی توسعه پایدار فراهم آید.  

ملایر،سریر سرمایه ها

ملایر،سریر سرمایه ها

ملایر دومین شهرستان پرجمعیت استان همدان و دارای فرمانداری ویژه می باشد. این شهرستان دارای چهار بخش و شش شهر که مرکز آن شهر ملایر است. جاذبه های بالقوه در زمینه‌های طبیعی، تاریخی، انسان ساخت و همچنین دارای غنای فرهنگی و انسجام اجتماعی، معادن منحصر به فرد چون فروسلیس از جمله ظرفیت های مهم شهرستان به شمار می رود. از این روی بخش قابل توجهی از اقتصاد ملایر بر پایه کشاورزی، دامپروری، صنعت و معدن اختصاص می‌یابد. ملایر نیز شهری با قدمت چندین ساله متشکل از یک هسته مرکزی و پهنه های شکل گرفته در ادوار مختلف دارای ثبت جهانی در زمینه‌ی مبل منبت و انگور و جز 12 شهر با ثبت جهانی است. باید اذعان داشت ملایر در برخی ابعاد واجد شهرگی ملی و حتی جهانی است که در جهت بالفعل سازی این ابعاد بایستی شهر و شهرستان مورد شناسایی و بسترساز فرصت های سرمایه گذاری گردد. رسالت شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ملایر با ارائه تصویری روشن از افق توسعه شهر و سایر مناطق در ابعاد مختلف اقتصادی سعی در شناسایی پتانسیل‌ها و محدودیت‌های منطقه و تقویت این پتانسیل‌ها در راستای بهره‌وری و توسعه همه‌جانبه شهر و ایجاد مزیت‌های رقابتی نسبت به سایر شهرها می­باشد. ضرورت انجام این مهم به سبب شکل‌دادن به اهداف کلان مدیریت شهری، جهت پی‌ریزی پایه‌های مدار سرمایه‌گذاری همچنین تحقق اسناد بالادستی جهت توسعه همه جانبه ملایر لحاظ می گردد. شفاف‌سازی امنیت سرمایه و ضمانت بازگشت، جذب نقدینگی، انتقال فناوری‌های جدید و ایجاد زمینه‌های اشتغال در ملایر، باعث ایجاد اشتغال و به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی و نیز تأمین مالی پروژه‌های مؤثر بر توسعه ملایر می‌باشد. هدف بر این است تا با معرفی فرصتهای متمایز و تعیین ویژگیهای هر فرصت، همسویی زمینه متعدد فعالیتها در متن شهر اعم از فضایی-کالبدی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی، ذیل یک مدیریت یکپارچه، باعث تقویت آوازه و شهرگی ملایر در برندینگ شهری خواهد شد.

شهر فرهنگ قشم (مقاله مردم شناسی)

شهر فرهنگ قشم (مقاله مردم شناسی)

شهر فرهنگ قشم زمینه ساز همبستگی و اعتلای فرهنگی

کنگره بین المللیعلوم مهندسی و توسعه شهری پایدار

دانمارک – کپنهاگ

شهریور 1397

منیره محمدی : کارشناس ارشد معماری، مهندسین مشوار نقش و اندیشه مبنا

سجاد سهیلی پور : کارشناس ارشد علوم اجتماعی -مردم شناسی، مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا

13

میراث صنعتی

میراث صنعتی

بازسازی کارخانه های صنعتی در واقع باززنده سازی یک مفهوم تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و علمی است.

 • ریشه و اساس این تفکر و حرکت دارای یک زیر ساخت پسامدرن است که اعتقاد دارد منظر صنعتی می تواند در ارزش گذاری فرهنگی ـ اجتماعی  یک منطقه، تاثیرگذار باشد.
 • این صنعت گردشگری می تواند به عنوان زیرمجموعه گسترده میراث صنعتی باعث ایجاد فعالیت های گردشگری و توسعه فرهنگی در غالب زنده نمودن بافت صنعتی شود و به دنبال ارتقاء منظر مکان‌های صنعتی و قدردانی از گسترش صنعت در زمان گذشته است.

يكي از راهكارهاي حفاظت از اين ميراث صنعتي، ايجاد و توسعه گردشگري براساس قابليت‌ها و ارزش‌هاي آن است. بقایای صنعتی هر منطقه  گواه فعالیت‌ها و دستاوردهای تاریخی است که انگیزه شناسایی و حفاظت از آن را به دنبال می آورد.

industrial

دراستان اصفهان کارخانه ها، که می توان از آنها به عنوان مظهر فناوری و نشانه عصر جدید صنعت یاد کرد، در مقیاسی وسیع احداث گردیده اند. گرچه کارخانه های صنعتی در بدو تاسیس در محدوه پیرامونی شهر مستقر بودند اما با گسترش روزافزون شهر به صورت جزیی از آن درآمدند.

از جمله کارخانه هایی که با توجه به حفاظت از ساختمان های صنعتی دارای کاربری جدید و استفاده از این میراث قرار گرفت کارخانه چرم خسروی تبریز است که به دانشگاه هنر این شهر تبدیل شده است.

در شهر اصفهان کارخانه ریسباف تبدیل به یک مجموعه فرهنگی شده است و به عنوان یک فضای شهری که در اختیار شهر و مردم اصفهان قرار گرفته است.

کارخانه پشم هرند نیز با توجه به رویکرد حفظ میراث صنعتی در حال تغییر کاربری می باشد.

 

شاخصه های معماری خوب  

زیر شاخه ها با ویژگی احیاء میراث

 

راهبردها و راهکارهای پیشنهادی در کالبد

 

تناسب فضا با الگوی رفتاری

تامین خواست و نیازهای مادی و فیزیکی

ترغیب به مشارکت مردمی

ایجاد سرزندگی و شادی در فرد

افزایش سلامت روان

تقویت ارتباط کاربران با فضای سبز و طبیعت

ایجاد سرپناه به همراه دسترسی مناسب شهری به آن

لحاظ فضایی با ویژگی های خلوت شخصی

اختصاص فضای جمعی جهت تامین بعد اجتماعی و کالبدی

تقویت روابط همسایگی

طراحی متاسب با ابعاد و تناسبات ارتفاعی

لحاظ سلسله مراتب و عرصه بندی از عمئومی به خصوصی

 

محافظت انسان از ناملایمات

تامین امنیت منطقه ای

توجه به اصل کیفیت ساخت

فراهم کردن آسایش حرارتی و رطوبتی

مدیریت ادراک محیطی(نور و صوت)، رعایت خوانایی محیط

حذف اصوات آزار دهنده و گسترش صوت های آرامش

ایجاد احساس امنیت و تعلق خاطر با رعایت مقیاس و تناسبات

توازن و مقاومت سازه ای

امنیت دسترسی سواره و پیاده

عدم تراکم حجمی(بنا) در محوطه

تهویه طبیعی با تعبیه بازشوهای مناسب

توجه به نورپردازی و استفاده بهینه از نور طبیعی

 

 

 

دلالت فرهنگی

دلالت عینی(رنگ، نور و بافت)

حفظ ارزش فرهنگی و تاریخی

تقویت کیفیت بصری

دلالت ذهنی(نوستالژی)

تاکید بر تاریخ و افتخار ملی

توسعه صنعت گردشگری با توجه به حفظ ارزش فرهنگی

تقویت ویژگی های اجتماعی و فرهنگی

استفاده از متریال مشابه در فرآیند احیاء

حفظ صورت اثر

حداقل مداخله

حداقل تمایز بین بخش قدیم احیاء شده و بخش الحاقی جدید

برگزاری فعالیت های فرهنگی

ایجاد فضاهای گردهمایی و دیدار جمعی

برخورداری از حس تاریخ و هم آمیزی با پیشرفت تکنولوژی حال حاضر در ساختمان

امکان نمایش و فروش صنایه دستی و ترویج فرهنگ بومی منطقه

 

 

بهره وری اقتصادی

تشویق به سرمایه گذاری در جهت باززنده سازی

پشتیبانی از شالوده اقتصادی موجود

بازآفرینی اقتصادی جدید مرتبط با بنا

ایجاد انگیزه های جدید اقتصادی

رونق صنایع دستی، فعالیت های بومی و ایجاد فرصت های شغلی

بهبود دسترسی های محلی و گسترش فعالیت های تجاری در امتداد دسترسی ها

تغییر مکان فضاهای پیشین و اختصاص عملکرد  جدید جهت جذب مخاطب

استفاده بهینه از محوطه ساختمان صنعتی

ایجاد کاربری های چند منظوره

حفظ و نمایش تجهیزات و ابزار فعالیت های صنعتی در بنای احیاء شده

اختصاص کارکردهای سودمندتر و کارآمد تر

ساماندهی واحدهای تجاری در ساختمان جدید

بررسی نیازهای دولتی و هدایت آنها برای سرمایه گذاری

نمونه های داخلی                                                        نمونه های خارجی

لیست پروژه ها و نوع فعالیت ها

لیست پروژه ها و نوع فعالیت ها

خلاصه رزومه پروژه های شرکت مهندسین مشاور نقش و اندیشه مبنا و نوع فعالیت های مرتبط با هر پروژه به صورت خلاصه در فایل ارائه شده قابل مشاهده میباشد.

یکی از ویژگی های این مجموعه تنوع خدمات و ارائه پکیج های کامل در هر پروژه است که با توجه به نیازسنجی از کارفرما و تشکیل اتاق های فکر با حضور متخصصین و نخبگان برای هر پروژه داده ها گردآوری و نتایج مطلوب و مورد رضایت کارفرمایان محترم ارائه می شود.

خلاصه رزومه مبنا

گزارش طرح جامع امکان سنجی ، شناسایی و طراحی فرصت های سرمایه گذاری

گزارش طرح جامع امکان سنجی ، شناسایی و طراحی فرصت های سرمایه گذاری

گزارش خبري طرح جامع فرصت های سرمایه گذاری

هدف از اين مطالعات که رويکردي آمايشي اتخاذ نموده است، دستيابي به شناختي جامع و تکميلي جهت طرح­ريزي کارآمد و مبتني بر قابليتها، استعدادها و واقعيت­هاي فضائي_مکاني گردشگري و سرمایه گذاری در شهر باغباردان است و مهمترين دست­آوردهاي اين بخش از مطالعات عبارتند از: ناحيه­بندي، شناسايي محور _ کانون­ها، مدار گردشگري، شناسایی و مکان­گزینی پهنه­های مستعد سرمایه­گذاری گردشگری در محیط GIS، طبقه­بندی و اولویت­های فرصت­های شناسایی شده در نرم افزار Expert Choice بر اساس شاخص­های کمی و کیفی تأثیرگذار بر مبحث گردشگری، تهیه Business plan هر یک از فرصت­های بهینه و قابل اجرا براساس طراحی‌هاپهنه بندی های انجام شده و گردآوری کلیه اطلاعات موردنیاز سرمایه‌گذاران در بسته هایی جامع برای صرفه جویی در وقت و هزینه آنهاست.

مجموعه گردشگری دوپلان ، آغازی بر گردشگری ژئوتوریسم در منطقه

مجموعه گردشگری دوپلان ، آغازی بر گردشگری ژئوتوریسم در منطقه

مجموعه گردشگری توکا(دوپلان)

آنچه که استان چهارمحال و بختیاری را در نظام گردشگری ملی کشور متمایز از دیگر استان­ها می­نماید موقعیت فضایی – مکانی آن می­باشد. منابع غنی آبی همراه با تنوع ژئومورفولوژیکی به خلق چشم­ندازهای بی­بدیل طبیعی در سایر نقاط این استان منجر شده که در کمتر جایی از کشور پهناورمان می­توان از آن سراغ گرفت. از طرفی استقرار این استان در بین دو استان با منابع و جاذبه­های غنی تاریخی – فرهنگی)خوزستان و اصفهان(، به تکمیل زنجیره جاذبه­ها در سه عرصه طبیعی )چهارمحال و بختیاری(، تاریخی(اصفهان  – خوزستان) و انسان  ساخت (اصفهان) و تقویت نقش هم افزایی آنها در پیوند با یکدیگر منجرگردیده است.

photo_2017-09-17_10-48-36

در این میان مجموعه گردشگری دوپلان با واقع شدن در بام ایران(استان چهارمحال و بختیاری) و برخورداری از ویژگی های طبیعی و چشم اندازهای منحصر به فرد، مورد توجه گردشگران از سراسر کشور قرار خواهد گرفت. ویژگی های توپوگرافی و ژئومورفولوژیک زمین در این منطقه به شکلی است که می توان عملکردهای گردشگری خاصی را به راحتی در آن ایجاد نمود. با این وصف استان چهارمحال و بختیاری تا به امروز آنطور که شایسته است نتوانسته نقش خود را در نظام گردشگری ملی و منطقه­ای با وجود اینکه يکي از مهمترين مقاصد گردشگري کشور محسوب مي­شود و هر ساله هزاران گردشگر از جاذبه­هاي جهانگردي تاريخي، فرهنگي، طبيعي، انسان­ساخت و… اين استان بازديد مي­نمايند، ایفا نماید.

مجموعه گردشگری معدن دوپلان با توجه به قابلیت­های اين بخش بسيار پر بازده، برخود لازم مي­داند تا زمينه­ها و بستر جلب و جذب گردشگران ملی و بین­المللی را فراهم نموده و با رویکرد توسعه پایدار، در توسعه و بالندگی منطقه نقش چشم­گیری ایفا نماید.

طرح ایجاد مجموعه گردشگری دوپلان نیز در همین راستا و با هدف حفظ طبيعت بكر و زيبا و جاذبه­های گردشگری و در مجاورت جاده ارتباطی شهرکرد – ایذه به وسعت 15 هکتار در شهرستان اردل بخش مرکزی، دهستان مشایخ، در مختصات جغرافیایی 51 درجه 46 دقيقه  طول شرقي و 32 درجه و 24 دقيقه عرض شمالي در اراضی متعلق به شرکت توکا و همجوار با معدن شهید نیلچیان قرار گرفته است.

معرفی معدن شهید نیلچیان

این معدن در 95 کيلومتري جنوب شرقي شهرکرد محدوده شهرستان اردل در ارتفاعات زاگرس قرار گرفته است. راه هاي ارتباطي معدن از طريق شهرکرد و همچنين از طريق شهرضا و بروجن صورت مي­گيرد. معدن در ارتفاع تقريبي 2300 متر از سطح دريا واقع است. نزديکترين روستاها به معدن دوپلان – گل سفيد باجگيران، ده نو، بالاخره بخش ناغان مي­باشد. معدن دو پلان داراي آب و هواي کوهستاني با زمستان­هاي سرد و تابستان­هاي معتدل است. معدن در سال 1347 توسط کارشناسان سازمان زمين شناسي کشور کشف گرديده و سپس توسط شرکت ملي ذوب آهن ايران مورد اکتشاف و بهره­برداري قرار گرفته است. در ابتداي بهره­برداري قسمت اعظم بخش غربي لايه نسوز آن به روش روباز(Quarry)  استخراج گرديد که محل استخراجي آن بشکل ديواره پر شيب و ناامني در بالاي تونل­هاي استخراجي کنوني وجود دارد. در حال حاضر استخراج از طريق زميني صورت مي­گيرد، اين سنگ­ها را بطور جداگانه در معدن انبار مي­کنند و درصورت درخواست کارخانه متناسب با آن ارسال مي­دارند. آرژيليت معدن دو پلان براي تهيه آجرهاي نسوز مورد نياز کارخانه ذوب آهن به مصرف مي­رسد و مقدار کمي نيز به کارخانه­هاي سراميک سازي و کارخانه­هاي توليدات نسوز فروخته مي­شود.

این معدن تا سال 1382 توسط شرکت تهیه و تولید مواد اولیه فولاد ایران اداره و امور اکتشاف و بهره برداری از آن در سال 1383 در قالب مزایده ای به شرکت استقلال سپاهان واگذار شده است.

بر اساس گمانه­زنی­ها و مطالعات کارشناسان 16 میلیون و 800 هزار تن انواع خاک نسوز تا عمق 550 متری زمین در این معدن وجود دارد که با توسعه معدن در بخش لایه معدنی در منطقه باجگیران و دوپلان می توان میزان تولید مواد معدنی را سالیانه به 25 هزار تن افزایش داد.

مواد استخراج شده از معدن شهید نیلچیان شامل دو نوع خاک نسوز بنام های آرژیلیت و بوکسیت با عیار 75-65 درصد مي باشد که در کشور بی نظیر است که پس از استخراج به بوکسیت ويژه، بوکسیت درجه یک و آرژیلیت نوع ویژه و معمولی تقسیم بندی و برای فروش و تولید انواع مواد نسوز حمل می­شود.

قابل ذکر است که این منطقه علاوه بر چشم انداز زیبا و ویژگی­های منحصر به فرد ژئومورفولوژیک از نظر هم جواری با جاده اصلی، وجود تأسیسات زیربنایی از قبیل آب لوله­کشی، خطوط انتقال نیرو و … از جمله امکانات موجود در منطقه به شمار می رود. ویژگی دیگر این منطقه، نزدیکی به مراکز سکونتگاهی که خود دارای جاذبه­های تفریحی بی نظیری هستند می باشد، یکی از این مراکز اصلی روستای دوپلان می باشد که مأمنی شده است برای تفریحاتی همچون بادی جامپینگ، پل معلق و … که سالانه گردشگران ماجراجو و طبیعت دوست بسیاری را به خود جذب می کند که یکی از مشکلات بنیادی این گردشگران در این منطقه کمبود و یا شاید نبود مراکز اقامتی می باشد.

photo_2017-09-17_10-46-31

با این حال نتایج و آثار مثبت عملکردهای گردشگری در این منطقه از یک سو، و از سوی دیگر بیان نیاز بازدیدکنندگان از منطقه به تجهیزات و تسهیلات اقامتی گردشگری برای لذت هرچه بیشتر از طبیعت، خود گویای ضرورت اقدام در این زمینه می باشد.

photo_2017-09-17_10-47-09
قابلیت­های بالقوه مجموعه گردشگری توکا(دوپلان)

محدوده مورد مطالعه دارای جاذبه­های گردشگری منحصر به فردی می­باشد که برنامه ریزان را برآن می­دارد که نگاه چندبعدی به ایجاد و توسعه صنعت گردشگری داشته باشند ، از مهمترین پتانسیل­های موجود در منطقه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ژئوتوریسم: ژئوتوریسم، گردشگری آگاهانه و مسئولانه در طبیعت با هدف تماشا و شناخت پدیده ها و فرآیندهای زمین شناختی و آموختن نحوه شکل­گیری و سیر تکامل آنهاست، یکی از اهداف ژئوتوریسم آموزش مفهوم­های پایه علوم زمین به همگان به ویژه کودکان و نوجوانان است، آشنایی با پدیده­های زمین شناختی و ارزش آنها موجب احساس نزدیکی بیشتر با زمین و طبیعت و افزایش حس مسئولیت فردی و اجتماعی افراد نسبت به حفاظت از این پدیده­ها خواهد شد.

ژئوتوریست به ارزش و حساسیت پدیده­های زمین شناختی آگاه است و در هنگام استقرار در منطقه و بازدید از وارد نمودن هرگونه آسیب به آنها و طبیعت بیرون خودداری کرده و دیگران را نیز از این کار باز می­دارد .طبیعت فعالیت­های ژئوتوریستی در محیط طبیعی انجام می­شود. بازدید از موزه­های علوم زمین به تنهایی نمی­تواند یک فعالیت ژئوتوریسمی باشد و بیشتر یک فعالیت تکمیلی در کنار ژئوتوریسم به حساب می­رود. البته بازدید از سایت­های فسیلی در شمار فعالیت­های ژئوتوریسمی به حساب می­آید. پدیده­های زمین­شناختی حاصل عملکرد فرایندهای گوناگونی است که در طول تاریخ زمین­شناختی و زمین ریخت­شناسی(ژئوموروفولوژیک) موضوع مورد علاقه و توجه ژئوتوریسم است.

محدوده ی مطالعاتی به علت وجود جاذبه­های طبیعی خاص گردشگری مناطق کوهستانی و دید و نظر بسیار زیبا یکی از مراکز دارای پتانسیل گردشگری در شهرستان اردل است و از این رو به عنوان یکی از گزینه های مکانی در شهرستان در چارچوب طرح منطقه­ای گردشگری استان چهارمحال و بختیاری و به عنوان مجموعه گردشگری در سطح استانی انتخاب شده است. یکی از مهمترین قابلیت­های این سایت همجواری با پتانسیل­ها و جاذبه های انسان ساخت مهیج کنار جاذبه­های طبیعی موجود از جمله ایجاد ایستگاه کایت سواری توسط اداره کل میراث فرهنگی استان در همجواری منطقه صنعتی دوپلان که به ارزش گردشگری و تفریحی آن افزوده است و همچنین ایجاد پل معلق و بادی جامپینگ در روستای دوپلان باز هم توسط اداره کل میراث فرهنگی استان که بیانگر اقدامات بنیادی و اساسی این استان می­باشد برای جذب گردشگری به منطقه ولی نکته قابل تأمل کمبود مراکز اقامتی برای این گردشگران می­باشد که می­توان بخش قابل توجهی از آنرا در مجموعه گردشگری توکا­دوپلان) با بازسازی مراکز و ساختمان موجود پوشش داد که با برنامه­ریزی علمی و دقیق می­تواند خدمات ارزنده­ای را به مسافران و کاربران با این رویکرد ارایه نمود. علاوه بر آن برنامه­ریزی در گردشگری دستیابی به اهداف اقتصادی (درآمدزایی و اشتغال زایی) و اهداف غیراقتصادی (حفظ محیط زیست، محیط اقتصادی، محیط فرهنگی و محیط اجتماعی) را ممکن می سازد.
photo_2017-09-17_10-48-39

پروژه مجموعه گردشگری توکا(دوپلان)، به‌منظور ايجاد مجموعه­اي اقامتی براي گذراندن اوقات فراغت گردشگران ماجراجو از يكسو و جذب منابع مالي جهت توسعه گردشگري در استان و شهرستان از سوي ديگر مطرح گرديده است. اجراي اين پروژه باعث توسعه و افزايش گردشگري در منطقه و همچنين افزايش سطح رفاه و بالا رفتن فرهنگ آن مي‌گردد. ضرورت و اهميت انجام اين مطالعات ازآنجا ناشي مي­شود كه باوجود اینکه شهرستان اردل با داشتن ويژگي­هاي خاص جهت توسعه پايدار اکوتوریسم، ژئوتوریسم و اگروتوریسم مي­تواند نقش فعال­تری را در زمينه­هاي اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي منطقه ايفا نمايد

photo_2017-09-17_10-48-56