گزارش طرح جامع امکان سنجی ، شناسایی و طراحی فرصت های سرمایه گذاری

گزارش طرح جامع امکان سنجی ، شناسایی و طراحی فرصت های سرمایه گذاری

گزارش خبري طرح جامع فرصت های سرمایه گذاری

هدف از اين مطالعات که رويکردي آمايشي اتخاذ نموده است، دستيابي به شناختي جامع و تکميلي جهت طرح­ريزي کارآمد و مبتني بر قابليتها، استعدادها و واقعيت­هاي فضائي_مکاني گردشگري و سرمایه گذاری در شهر باغباردان است و مهمترين دست­آوردهاي اين بخش از مطالعات عبارتند از: ناحيه­بندي، شناسايي محور _ کانون­ها، مدار گردشگري، شناسایی و مکان­گزینی پهنه­های مستعد سرمایه­گذاری گردشگری در محیط GIS، طبقه­بندی و اولویت­های فرصت­های شناسایی شده در نرم افزار Expert Choice بر اساس شاخص­های کمی و کیفی تأثیرگذار بر مبحث گردشگری، تهیه Business plan هر یک از فرصت­های بهینه و قابل اجرا براساس طراحی‌هاپهنه بندی های انجام شده و گردآوری کلیه اطلاعات موردنیاز سرمایه‌گذاران در بسته هایی جامع برای صرفه جویی در وقت و هزینه آنهاست.